INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KLIENTÓW KART LOJALNOŚCIOWYCH

1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest Jaskółka Sp. z o.o., ul Grodzieńska 37, 16-100 Sokółka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  BIAŁYMSTOKU , XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000443662 , Nr NIP 545-18-13-831, Nr Regon: 200750189

2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego na podstawie deklaracji klienta o przystąpieniu do programu oraz na podstawie wyrażonych przez niego zgód.
3. Administrator przetwarza dane klientów w celu realizacji jego zobowiązań wynikających z programu lojalnościowego (udzielanie klientom rabatów) oraz w celach marketingowych.
4. Przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora polega między innymi na monitorowaniu zachowania klientów, poprzez monitorowanie ich zakupów dokonywanych przy użyciu karty lojalnościowej.
5. Dane klientów podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec klientów  w przedmiocie przedstawienia im dostosowanej do ich indywidualnych preferencji oferty handlowej.
6. Dane klientów są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
7. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
8. Dane klientów są przechowywane przez Administratora przez czas trwania programu lojalnościowego, po czym są niszczone.
9. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:
Piekarnia
ul. Przemysłowa 20, 16-100 Sokółka
Sklep Nr 1 „Drogeria”
ul. Mickiewicza 1, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 2
ul. Kresowa 14, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 4
ul. Grodzieńska 37, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 6
ul. Południowa 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Sklep spożywczo-przemysłowy Nr 7
ul. Dąbrowskiego 1, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 8
ul. Kryńska 13, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 10
Racewo 21, 16-124 Sidra

Sklep spożywczy Nr 11 GAMA
ul. Grodzieńska 2, 16-123 Kuźnica

Sklep spożywczy Nr 13
Browarna 1, 16-140 Korycin

Sklep spożywczy Nr 14
Sokólska 2, 16-130 Janów

Sklep spożywczy Nr 15
os. Zielone 3a, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 17
ul. Mickiewicza 1, 16-100 Sokółka

Sklep spożywczy Nr 19
ul. Sikorskiego 29, 16-100 Sokółka

SDH sklep meblowy
ul. Dąbrowskiego 1, 16-100 Sokółka

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.
Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest Jaskółka Sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
a) do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresemmailową pod adresem: info@jaskolka.net, lub korespondencyjnie pod adresem: Jaskółka Sp. z o.o ul. Grodzieńska 37, 16-100 Sokółka, w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres mailowy: info@jaskolka.net z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.